เนื้อเรื่องย่อ

DSC_0118

นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว

นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาชั้นปีที่ 5       รหัส 06510088

คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ประวัติการศึกษา

– ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนพระนารายณ์  ลพบุรี

– ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ลพบุรี อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลผู้จัดทำ