เนื้อเรื่องย่อ

ความหมายของอารยธรรม (Civilization)

            1. อารยธรรม ในภาษาไทยเป็นคำภาษาสันสกฤต มาจากคำว่า “อารย” กับ “ธรรม ” โดย อารยะ แปลว่า เจริญ และ ธรรม แปลว่า สิ่ง ทรงไว้ ดังนั้น อารยธรรมจึงหมายถึง สิ่งที่เจริญ

          อารยธรรม ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานประจำปี พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายคือ ความสงบสุขของสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งศีลธรรม และกฎหมาย ; ความเจริญเนื่องด้วยองค์การของสังคม เช่น การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี

       2. อารยธรรม ในภาษาอังกฤษคือคำว่า civilization มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำ civil และ civilized ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า civis หมายถึง พลเมือง (citizen) เมื่อเราแยกคำว่า civil หมายถึง เมือง และ -ization ซึ่งมีความหมายโดยนัยบอกว่าเป็น กระบวนการทำให้เป็น…  ดังนั้น civilization จึงมีความหมายว่า กระบวนการทำให้เป็นเมือง

          กล่าวโดยสรุปอารยธรรม หมายถึง สังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าแบบสังคมเมือง เป็นสังคมที่ความเจริญรุ่งเรือง มีโครงสร้างของสังคมที่เป็นระบบ สมาชิกมีความสามารถและความชำนาญพิเศษในการคิดประดิษฐ์ และพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ หรือสังคมที่มีความเจริญด้านวัฒนธรรมในลักษณะของสังคมเมืองนั่นเอง

ความหมายของอารยธรรม

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s