เนื้อเรื่องย่อ

DSC_0118

นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว

นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาชั้นปีที่ 5       รหัส 06510088

คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ประวัติการศึกษา

– ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนพระนารายณ์  ลพบุรี

– ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ลพบุรี อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลผู้จัดทำ

เนื้อเรื่องย่อ

มหาปิรามิดที่กิซา   :  สิ่งก่อสร้างที่ผู้สร้างท้าทายวิศวกรปัจจุบัน

      มหาปิรามิดในอียิปต์ ณ เมืองกิซา ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นอนุสสรณสถานนิรันดร์และสมศักดิ์ศรีต่อกษัตริย์คูฟู หรือในภาษากรีกเรียกพระนามว่า คีออปส์ หนึ่งในบรรดาผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุดพระองค์หนึ่งของโลกโบราณที่เรารู้จัก มีปิรามิดตั้งเรียงรายไปตามฝั่งแม่น้ำไนล์ประมาณ 40 องค์ แต่ไม่มีปิรามิดองค์ใดสามารถเปรียบได้กับมหาปิรามิดซึ่งสูงกว่า 450 ฟุต และครอบคลุมพื้นที่ 13 เอเคอร์ได้

      การตัดหินที่แม่นตรงเฉียบขาดนำมาใช้ในการสร้างปิรามิดจำนวน 2,300,000 ก้อน แต่ละก้อนมีช่วงน้ำหนักตั้งแต่ 1 – 15 ตัน นักสำรวจของนโปเลียนคำนวนว่า หินจำนวนดังกล่าวเพียงพอในการสร้างกำแพงสูง 3 หลา กว้าง 1 หลา ได้รอบประเทศฝรั่งเศส ฐานปิรามิดเป็นจตุรัสสมบูรณ์ ทั้ง 4 ด้านหันหน้าตรงตามทิศทั้ง 4 ตามเข็มทิศ มุมแต่ละมุมได้ฉากที่สมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม

มหาพีระมิดกีซา

เนื้อเรื่องย่อ

มหากำแพงเมืองจีน

รองศาสตราจารย์สมประสงค์ แปล เรียบเรียง

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา อารยธรรมโลก ปีการศึกษา 2551 ภาคปลาย

จินตนาการถึงกำแพงใหญ่ทอดตัวยาวข้ามดินแดนเป็นระยะหลายพันไมล์ กำแพงคดเคี้ยวไปตามเนินเขา เทือกเขาชัน และข้ามทะเลทราย ถ้าท่านได้ไปเยือนจีนและได้เห็นกำแพงเข่นนี้แล้วละก็ มหากำแพงแห่งจีน ดังที่ทราบกันดีว่า เป็นโครงสร้างการก่อสร้างยาวที่สุดที่เคยสร้างมา

มหากำแพงเมืองจีนคดเคี้ยวข้ามส่วนต่าง ๆ ของจีนตอนเหนือ  การสร้างขึ้นมาทีละส่วนมากกว่าศตวรรษ ในข้อเท็จจริง มีช่องว่างระหว่างแต่ละส่วน ดังนั้น มหากำแพงจึงไม่ใช่เป็นกำแพงทึบเดียวกัน แต่ถ้าวัดทุกส่วนทั้งหมดแล้ว กำแพงยาวประมาณ 4,000 ไมล์ (6,400 กิโลเมตร)

สาเหตุการสร้างมหากำแพง

เมื่อครั้งสมัยโบราณ ขาวจีนได้สร้างกำแพงเพื่อป้องกันพรมแดนของตน บางกำแพงสร้างขึ้นระกว่างส่วนต่าง ๆ ของจีนซึ่งได้ต่อสู้ทำสงครามต่อกันและกัน กำแพงอื่นป้องกันจีนจากผู้รุกรานภายนอก อ่านเพิ่มเติม

กำแพงเมืองจีน

เนื้อเรื่องย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรม

  1. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

1.1 ปัจจัยทางภูมิประเทศ

– ที่ตั้งตามละติจูด ละติจูดที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานและเกิดเป็นเมืองที่มีความเจริญนั้นจะอยู่ระหว่างละติจูด 60 องศาเหนือ ถึงละติจูด 60 องศาใต้ เป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ราบมักมีการตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่น ความสูงต่ำที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่างความสูงประมาณ 3 ไมล์ (4,800 เมตร) จนถึงระดับต่ำจากน้ำทะเลถึง 200 – 300 ฟุต

– ความลาดชันของพื้นที่ ได้แก่ บริเวณหุบเขา มักไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย แต่หากเป็นเส้นทางติดต่อกับเขตอื่นได้ มนุษย์จึงจะเลือกมาตั้งถิ่นฐาน

– ชนิดของดิน ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมและที่ราบดินตะกอนที่น้ำพัดพามามีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวของประชากรอย่างมากในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

– ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์จะทำให้มีการดึงดูดให้มีการตั้งถิ่นฐานด้วย เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ และแร่ธาตุ เป็นต้น

– แหล่งน้ำ ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ จะมีโอกาสใช้น้ำในการบริโภค เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ จึงดึงดูดให้คนจากแหล่งต่างๆให้เข้ามาพำนักอาศัย และสามารถขยายเป็นเมืองได้ นอกจากนี้ชุมชนที่อยู่ริมน้ำยังสามารถใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางติดต่อกับโลกภายนอก เพื่อค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้อีกด้วย ทำให้เกิดพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ เช่น ระบบการค้า การปกครอง การก่อสร้าง เป็นต้น

1.2 ปัจจัยทางภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศที่เหมาะสม ไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัดจนเกินไป ก็ส่งเสริมให้มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น เช่นเดียวกับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จะดึงดูดให้คนมาตั้งถิ่นฐาน กระทั่งชุมชนนั้นขยายตัวเป็นเมือง อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรม